עבירות תנועה, דוחות תנועה, דוחות תעבורה, קנסות, בית משפט לתעבורה

דוח שוטר
עצר אותך שוטר והוא רושם לך דוח ברירת משפט או נתן לך זימון למשפט בבית משפט לתעבורה.

השוטר הממלא דוח תנועה חייב לקבל את תגובת הנהג נגדו מוגש דוח התנועה.

תגובת הנהג כפי שנרשמת בדוח התנועה היא בעלת חשיבות מכרעת בעת ניהול הליך משפטי בבית משפט לתעבורה.

המנע מהודאה מפורשת באשמה.

הודאה באשמה תפעל לרעתך במשפט תעבורה !!!

לאחר קבלת הדוח/ קנס על עבירת תנועה, קיימות שלוש אפשרויות:

1. תשלום הקנס תוך 90 יום מיום שהומצא הדו"ח בדואר או מרגע ביצוע עבירת התנועה במידה והדו"ח נמסר לך במקום ע"י השוטר.
2. תוך 30 יום ממועד ההמצאה/ הקבלה, ניתן להגיש בקשה לביטול דוח התנועה/קנס.
3. תוך 90 יום ניתן להגיש בקשה להישפט בבית משפט לתעבורה. הבקשה תעשה ע"י משלוח הספח המצורף לדו"ח בדואר רשום.

חשוב לזכור!!! תשלום הקנס כמוהו כהודאה בביצוע עבירת תנועה – לאחר התשלום אין דרך חזרה !!!

בקשה לביטול דוחות תנועה

נסיבות המצדיקות בקשה לביטול דוח על עבירת תנועה:

*
לא נעברה עבירת תנועה
*
טעות מהותית בפרטי מבצע עבירת התנועה
*
אין עניין לציבור בהמשך הליכים.
*
דוח התנועה כתוב בכתב יד בלתי קריא ו/או לא ברור.

בקשה להישפט

בקשה להשפט בבית משפט לתעבורה תשלח בדואר רשום תוך 90 יום מיום קבלת הדוח.

כתב אישום/זימון למשפט תעבורה

זימון למשפט, בבית משפט לתעבורה, על עבירות תנועה, חייב להשלח לנהג תוך שנה מיום שנתקבלה הבקשה להשפט במשפט תעבורה.

בעבירות תנועה כתב האישום ו/או הודעה לתשלום הקנס, חייבים להשלח תוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע עבירת תנועה, או שישה חודשים אם מדובר רכב חדש.

(כלומר,רכב שרישיון הרכב ניתן לו לראשונה בידי רשות הרישוי או מי שהוסמך לכך מטעמה, ולא חלפו 30 ימים ממועד ביצוע עסקה המחייבת לרשום את הרכב ואת פרטי בעליו ברשות הרישוי.)

במידה והדוח על עבירות תנועה הוסב ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה או הודעת תשלום קנס אם לא עברה שנה מיום ביצוע העבירה.

הסבת דוחות תנועה על עבירות תנועה

כתב אישום/ דוח תנועה על עבירות תנועה המוגש על בסיס צילום הרכב, יופנה לבעלים הרשומים של הרכב, (עד שבעל הרכב לא יוכיח אחרת רואים אותו כנהג האחראי לביצוע עבירת התנועה) ס" 27ב לפקודת התעבורה.

בעל הרכב רשאי להסב את הדוח על מי שנהג בפועל ברכב וביצע לכאורה את העבירת תנועה,זאת תוך 30 יום מיום המצאת דוח תנועה.

בקשות להסבת דוחות תנועה על -שם נהג הרכב בפועל/ מחזיק הרכב חייבות להיתמך בתצהיר חתום ע"י עורך דין, הסבת הדוח אינה הודאה בביצוע עבירות תנועה.

המרת דוחות תנועה:

נהגים שעברם התעבורתי נקי במשך מספר שנים יכולים ,בנסיבות מסוימות, להמיר את הדוח תנועה שקיבלו באזהרה (ללא קנס או נקודות).

אי תשלום קנסות

קנס שלא שולם כבמועד יצבור תוספת פיגורים.
תוספת פיגור הראשונה היא בשיעור של 50%, יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס וכל שישה חודשים לאחר נכן מתווספים עוד 5%.

משרד הרישוי לא יחדש את רישיון הנהיגה לנהגים שלא שילמו קנסות שהוטלו עליהם.

המרכז לגביית קנסות, הגוף האחראי לגביית הקנסות ,יטיל עיקולים על החייבים.

המרכז לגביית קנסות רשאי בנסיבות מסוימות לתת "הנחות" ופריסה לתשלומים של הקנסות שלא שולמו וכן לאשר רישיון זמני לתקופה קצובה.

השארת תגובה